สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์

   คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

    เกษตรอินทรีย์ คือความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ คุณภาพของชีวิตที่ดี

  อาหารที่ปลอดสารพิษดีต่อชีวิต คุณภาพดิน น้ำ ห่วงโซ่อาหารที่สมบรูณ์

  ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย โครงสร้างดินที่โปร่งร่วนซุย

  ช่วยให้รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกล อากาศและน้ำสามารถหมุนเวียนถ่ายเท

  ในชั้นใต้ดิน ทำให้รากได้รับออกซินเจน จากอากาศและน้ำที่ถ่ายเทใต้ดิน

  ทำให้จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อรากพืช ขยายประชากรยึดพื้นที่ได้หมด

  จุลินทรีย์ไตโคโดม่า ไรโซเบียม ไมครอไรซ่า และบราซิลัสอื่นๆ จะเติบโต

  ขยายประชากรได้มาก แต่จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นโทษไม่ชอบจะลดประชากรแล้วหมดไป

  การเติมแร่ธาตุให้ครบอย่างต่ำ 13 ธาตุ ทำให้พืชทุกๆชนิดเติบโตได้สมดุลแข็งแรง

  ให้ผลผลิตได้สูงสุดทั้งน้ำหนัก และรสชาติที่กลมกล่อมตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค

  แร่ธาตุทั้งหมดจะละลายออกออกมาได้สมดุลตรงต่อความต้องการของพืชทุกๆชนิดได้ต่อเมื่อ

  ค่า pH อยู่ที่ 5-6.5 ทำให้ธาตุต่างๆ ปลดปล่อยออกมาได้พอเพียงต่อความต้องการของพืช

  เช่น ธาตุหลัก รอง เสริม ไนโตรเจน ฟอตฟอรัสโ ปรแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม

  กำมะถัน เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โบรอน ค่า OM เป็นค่าย่อยสลายซากหิน

  ซากพืช ซากสัตว์ ให้โมเลกุลแตกตัวเปลี่ยนรูปเป็นดินและปุ๋ยได้

  จึงต้องมีค่า OM ให้เพียงพอต่อเนื่องในการย่อยสลายซากต่างๆในแปลงดิน

  ทำให้ซากต่างๆเปลี่ยนรูปเป็นดินและปุ๋ย อีกทั้งทำให้แร่ธาตุ ต่างๆที่มีอยู่ในดิน

  ปลดปล่อยละลายออกมาให้รากพืชได้ดีต่อเนื่องจากค่า OM ที่สามารถ

  ปรับค่า pH กรด-ด่างดินได้สมดุล ค่า pH 5-6.5 เป็นค่ากรด-ด่างที่ละลายทุกๆธาตุ

  ออกมาได้สมดุล ต่อความต้องการของพืช

  ค่า CEC เป็นค่าประจุช่วยให้ทุกๆธาตุเคลื่อนไหวเข้าสู่ ขบวนการปรุงอาหารต่อเนื่อง

  ทำให้พืชทุกๆชนิดเติบโตได้ดี ดินที่ดีมีค่าตามที่กล่าวข้างต้นช่วยให้ดินดี

  มีความอุดมสมบรูณ์ เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกๆชนิดได้

  พืชที่ได้แร่ธาตุครบอย่างต่ำ 16 ธาตุ ทำให้ราก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล แข็งแรง

  มีภูมิต้านทานต่อโรคพืช ศัตรูพืช ผนังเซลล์พืชจะหนาแข็งแรงทำให้โรคพืช

  ศัตรูพืชไม่สามารถรบกวนทำลายได้เท่าที่ควร จึงทำให้พืชเสียหายจากโรคและศัตรูพืชน้อยมาก 

  วิธีควบคุมการทำลายจากโรคพืช ศัตรูพืช การบำรุงพืช การควบคุมบังคับให้พืชสมบรูณ์ออกดอก

  ติดผล การทำให้ โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุย คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรคทำลายวงจรศัตรูพืชแบบเกษตรอินทรีย์

  ปลอดสารพิษ ผลผลิตปลอดภัย

  กรณีควบคุมโรคพืช ศัตรูพืชในดินที่ทำลายรากพืชหรือดินแน่นทึบแบบเกษตรอินทรีย์

ต่อน้ำ 200 ลิตร ราดหรือ

ฉีดพ่นดิน ทุกๆ7 วันจนกว่า

พืชหายจากโรค 

**ห้ามฉีดพ่นใบ**

ฝาดำ 2 ลิตร ฝาแดง  ½  ลิตร  ฝาชมพู ½ ลิตร ฝาส้ม ½ ลิตร 


  กรณีดินแน่นทึบ พืชแคระแกรนรากพืชเสียหายเน่าเป็นโรคพืช

  ต้น ใบ เสียหายภายใน 1 ชั่วโมง ดินจะนิ่มภายใน 1 อาทิตย์ 

  ไม้ที่แคระแกรนมาเป็นปีจะแตกใบอ่อน

ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือ

ราดดินให้ชุ่ม

**ห้ามฉีดพ่นใบ**

คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค

กระตุ้นแตกรากใหม่

ฝาดำ 2 ลิตร  ฝาแดง 1 ลิตร ฝาชมพู 1 ลิตร ฝาส้ม ½ ลิตร


  กรณีมีเพลี้ยไฟ ไรแดง หนอน แมลง และโรคพืชระบาดทำลายใบ

  ดอก ผลพืช ใช้ควบคุมฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน จนกว่าศัตรูพืชโรคพืชหมดไป

ต่อน้ำ 200 ลิตร ช่วงมีการระบาด

ฉีดพ่นใบทุกๆ3-5 วัน

จนกว่าหมดไป

ฝาดำ

200 cc 

ฝาแดง

200 cc

ฝาน้ำเงิน

200 cc

สารจับใบ

100 cc

  กรณีต้องการควบคุมบังคับให้พืชออกดอก

ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นท้องกิ่ง

ใบ และดินทุกๆครั้ง

ฝาดำ

100 cc 

ฝาส้ม

100 cc

ฝาชมพู

100 cc 

ฝาเหลือง

300 cc

  ใช้ฉีดพ่นข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชหัวทุกๆชนิด เผือก ขิง ข่า ตระไคร้ กระเพา

  ถั่วฝักยาว มะเขือ พริก พืชไร่ ไม้ผล ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้ม ลำไย มะละกอ ยางพารา

  ปาล์มน้ำมัน อินทผาลัม ไม้ป่า กล้วยไม้ เห็ดทุกๆชนิด คุมเชื้อรา ฆ่าเชื้อโรคควบคุมเพลี้ย

  หนอน แมลง บำรุงดิน บำรุงต้น ใบ ดอก ผล ปลอดสารพิษ ปลอดภัย ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

view